xxx home xxx

XXX SPŘÁTELÍME????? XXX

xxx Bleskowka 11 xxx


Březen 2008

anděle Boží

14. března 2008 v 12:14 | m
Anděle Boží, strážce můj,
rač vždycky být ochránce můj:
mě vždycky veď a napravuj,
ke všemu dobrému mě vzbuzuj.
Ctnostem svatým mě vyučuj,
ať jsem tak živ, jak chce Bůh můj.
Tělo, svět, ďábla přemáhám,
na tvá vnuknutí pozor dávám.
A tak s tebou ve spojení
ať vytrvám do skonání,
po smrti pak v nebi věčně
chválím Boha ustavičně.
Amen.

pozdravení andělské

14. března 2008 v 12:13 | m
Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
Svatá Maria, Matko Boží,
pros za nás hříšné
nyní i v hodinu smrti naší.
Amen.

Modlidba Páně

14. března 2008 v 12:08 | m
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Amen.

Radujse ,královno

14. března 2008 v 12:08 | m
Raduj se, Královno nebeská, aleluja,
protože splnil Pán slova svá, aleluja,
z mrtvých vstal, Matko, Ježíš tvůj, aleluja,
u něho za nás oroduj, aleluja.
K: Raduj se a vesel, Panno Maria, aleluja,
L: neboť Pán v pravdě z mrtvých vstal, aleluja.
K: Modleme se: Bože, vzkříšením svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, jsi naplnil svět radostí; na přímluvu jeho Rodičky, Panny Marie, dej, ať dosáhneme radostí života věčného.
Skrze Krista, našeho Pána.
L: Amen.

O mém bydlišti

14. března 2008 v 12:07 | Markéta |  deníček a moje kecy

Letňany

Praha 18 – znak
základní data
kraj a obec:hlavní město Praha
městský obvod:Praha 9
správní obvod (pověřený úřad):Praha 18
datum připojení k Praze:1968
katastrální výměra:
obyvatel:15 471 (28. 8. 2006)
hustota zalidnění:
počet základních sídelních jednotek:
zeměpisná šířka:
zeměpisná délka:
poštovní směrovací číslo:199 00
adresa úřadu městské části:Bechyňská 639
199 00 Praha 18
starosta / starostka:Mgr. Ivan Kabický
Letňany jsou vedle Čakovic, Miškovic a Třeboradic katastrální území v pražské městské části Praha 18, ležící v městském obvodě Praha 9. Do 31. prosince 2001 se městská část Praha 18 nazývala Praha-Letňany.
//

Správní obvod Praha 18

Městská část Praha 18 vykonávala od 1. ledna 2002 rozšířenou působnost přenesené působnosti jen pro své vlastní území.
S účinností od 1. listopadu 2007 byla městská část Praha-Čakovice přeřazena ze správního obvodu Praha 19 (Kbely) do správního obvodu Praha 18 (Letňany).[1] Nový stav se tak opět přibližuje tomu, jaký platil do roku 2001.

Historie

První zmínka o tehdy samostatné vesnici pochází ze 14. století. Statut obce jim byl udělen v roce 1850. Po první světové válce zde začaly vznikat první továrny na výrobu leteckých součástek; díky tomu se sem začalo stěhovat více lidí. Roku 1931 přibyla k dnešnímu Letovu i Avia a vzniklo zde i letiště, které již však dnes slouží pouze rekreačnímu létání. Další rozvoj samotných Letňan nastal po 2. světové válce, rozšiřovaly se továrny a stěhovali se sem další dělníci. Roku 1968 byly připojeny ke Praze, v 70. a 80. letech se zde vybudovalo panelové sídliště, v rámci jehož výstavby byla velká část starých Letňan srovnána se zemí. Roku 1990 se staly Letňany samostatnou městskou částí, do té doby totiž spadaly pod městskou část Praha 9. Po Sametové revoluci sice nastal v letecké výrobě útlum, zároveň ale nastal rozvoj v oblasti služeb - na západním okraji čtvrti vyrostly hypermarkety Tesco a Globus.

Charakter čtvrti

Leťnany dnes už nejsou jen velké panelákové sídliště, které je od ostatní zástavby odděleno poli. V západní části čtvrti jsou panelové domy, které jsou postupně rekonstruovány, prostřed jsou vily a domy, které zde zůstaly z původní vesnice. Východní část Letňan pak vyplňuje podnik Letov, Letiště Letňany a Letňanské výstaviště (Pražský výstavní areál Letňany). Protože se zde také nachází hypermarket Tesco, jezdí sem mnoho lidí z okolních čtvrtí nakupovat.

Doprava

Veřejná doprava

Letňany jsou zatím obsluhovány pouze městskými a příměstskými autobusy PID. V polovině roku 2008 má být zprovozněna stanice metra Letňany umístěná jeden kilometr jižně od Letňan blízko nynějšího výstaviště PVA a letiště Letňany.

Individuální doprava

Letňany jsou přímo napojeny ulicí Kbelskou na Městský okruh, severně od čtvrti je začátek dálnice D8.

Budoucnost

Rozvoj Letňan nejvíce ovlivňuje předpokládané umístění několika sportovišť a hlavního stadionu pro plánované olympijské hry, o jejichž pořádání usiluje Praha pro roky 2016, případně 2020.

Bermudský trojúhelník

14. března 2008 v 12:06 | Markéta

Bermudský trojúhelník

Jako bermudský trojúhelník je označována oblast ležící mezi Miami na Floridě (případně jižní cíp Floridy), Portorikem (město San Juan) a Bermudami na pomezí Mexického zálivu a západního Atlantiku. Zahrnuje tak i část Sargasového moře a protéká jí Golfský proud (resp. systém Golfského proudu). Někteří autoři však trojúhelník protahují dál směrem do Mexického zálivu, Karibského moře nebo dokonce až k Azorám. Bermudský trojúhelník není schváleným a uznávaným zeměpisným názvem a měl by proto být psán malým písmenem na začátku.
Oblast bermudského trojúhelníku má (především mezi příznivci záhad a nevysvětlitelných jevů) pověst oblasti s výrazně zvýšeným výskytem "záhadného" zmizení lodí a letadel nebo případy lodí nalezených bez posádky bez logického důvodu pro opuštění plavidla. Oficiální zdroje (státní orgány, vědecké instituce, pojišťovny) však nic takového nepotvrzují, neexistují ani oficiální statistiky, které by potvrzovaly zvýšený výskyt nehod neobvyklých nebo nevysvětlených.

Strany trojúhelníku a rozloha

Velikosti stran trojúhelníku:
Trojúhelník je tedy téměř rovnostranný a jeho rozloha činí přibližně 1 134 105,5 km2.

Pokusy o vysvětlení

Ve skutečnosti o žádnou záhadu nejde

Určitá skupina odborníků, zabývajících se fenoménem bermudského trojúhelníku tvrdí, že ve skutečnosti o žádnou záhadu nejde. Podle tohoto tvrzení se všechny uváděné jevy dají vysvětlit přirozeným způsobem a vyplývají například z následujících skutečností:
 1. Oblast bermudského trojúhelníku je dopravně mimořádně frekventovaná, vede zde velké množství lodních dopravních tras, přelétá přes ni spousta dopravních i soukromých letadel a je proto zákonité, že zde dochází i celkově většímu výskytu havárií a ztroskotání.
 2. Uvedená oblast se vyznačuje vysokým výskytem hurikánů a tornád a současně se na styku Golfského proudu s oceánskou vodou vyskytuje řada anomálních jevů spojená s kontaktem vodních mas o výrazně odlišné teplotě a salinitě - mlhy, vzdušné turbulence apod.
 3. Hloubka moře ve velké části této oblasti dosahuje více než 6 000 metrů a je proto velmi obtížné nalézt vrak ztroskotané lodi nebo zbytky zmizelého letadla. Jde zde především o Sargasové moře (známé jako místo tření úhořů), které se vyznačuje stojatou vodou s velkými plochami pokrytými mořskými řasami a chaluhami, jež ztěžují plavbu především malým lodím.
 4. V další části této oblasti je podmořský terén naopak velmi členitý, vedle ostrovů se vyskytují hluboké mořské příkopy a podmořské vápencové útvary. Především podmořské jeskyně a dlouhé tunely se v době přílivu a odlivu stávají příčinami vzniku velkých vírů a vln, které mohou potopit nebo poškodit malé plavidlo.
 5. Zvýšený zájem veřejnosti zákonitě přitahuje senzacechtivé novináře i osoby, které ve snaze o vlastní zviditelnění poskytují falešné nebo zkreslené údaje.

Vysvětlení přirozenými příčinami

Určitou část výše uvedených úkazů lze vysvětlit přítomností velkého množství hydrátu methanu na mořském dně, kde je díky vysokému tlaku vody udržován v pevném stavu. Občas se však oddělí část této stlačené látky a zvolna vystupuje hladině. Jak klesá tlak okolní vody, začíná se hydratovaný methan přeměňovat na plyn, takže při dosažení mořské hladiny jde o obří bublinu tohoto plynu o průměru i několika set metrů. Pokud by nad takovým místem proplouvala loď, mohla by se náhle bez varování potopit díky snížené hustotě vody, případně by mohlo dojít k explozi uvolněného plynu iniciovaného nějakým ohněm na lodi nebo elektrickou jiskrou. Stejný osud by mohl potkat i menší letadlo, které by vlétlo do oblasti koncentrovaného plynného methanu s odlišnou hustotou než má vzduch. Navíc je methan nedýchatelný a lidé by se v kritické oblasti začali okamžitě dusit.
Značně rozmanitý charakter mořského dna a častý výskyt silných větrů mohou vést ke vzniku obřích vln o výšce několika desítek metrů, které by snadno a velmi rychle zničily zvláště menší plavidlo. Také podmořské sesuny dna mohou být příčinou vln tsunami s ničivými účinky.

Spekulativní vysvětlení

 • Jedním z často uváděných vysvětlení je setkáni s UFO a návštěvy kosmických lodí cizích vesmírných civilizací, které unášejí lidi pro výzkumné účely. Je pravda že počet hlášení o pozorování UFO z této oblasti je statisticky vyšší než z okolních částí USA nebo Mexika. Existuje i domněnka, že mimozemšťané mají v hloubce zdejšího moře svoje základny, z nichž UFO startují na průzkumné lety, což prý vysvětluje často uváděné pozorováno podmořských světel různého tvaru často v pohybu.
 • Příznivci parapsychologických vysvětlení tvrdí, že v této oblasti existuje okno do jiné časoprostorové dimenze, kam mohou mizet pohřešované lodě, letadla a lidé. Vysvětlují tím i občasná hlášení o podivných časových posunech pozorovaných posádkami letadel nebo hlášení o zmizení letadla z obrazovky radaru a jeho opětné objevení po nevysvětlitelně dlouhé době.
 • Dalším vysvětlením je tvrzení, že místě bermudského trojúhelníku se rozkládalo území zaniklé vyspělé civilizace, například bájná Atlantida. Některá energetická zařízení prý mohou být stále ještě v provozu a občas způsobovat hlášené elektromagnetické anomálie nebo jsou původci tajemných podmořských světel.

Alchymie

14. března 2008 v 12:06 | Markéta

Historie evropské alchymie

Tradice alchymie se opírá o archaické vědění, jehož původ se klade před potopu světa, a které bylo údajně bohatší než aktuální poznání. Jeho zbytky lze vypátrat v hermetické filosofii. Další zdroje lze najít v egyptské mysterijní tradici. Samotné dějiny této vědy podléhají četným interpretacím o jejím původu a cílech. Shoda panuje v metalurgické a obecně technologické koncepci. To je ovšem jen zlomek spektra, jímž dějiny alchymie prošly.
Dle legend bývá objev alchymie připisován egyptskému bohovi Thovtovi, který byl pokládán za autora 42 knih obsahujících veškeré vědění, vč. tzv. Smaragdové desky. Tyto knihy byly údajně ztraceny při katastrofě v Alexandrii roku 390. Řecká tradice připisuje autorství spisů a Smaragdové desky Hermovi Trismegistovi, který měl být králem v egyptských Thébách. Obě tradice se shodují na oblastech jeho působení jimiž byli lékařství, výklad snů a průvodcovství duší.
Za pravděpodobnější lze považovat, že se jedná o teorie vzniklé spolu s metalurgií, která se z Egypta rozšířila do Řecka a následně pak do Říma. Se zánikem západořímské říše se tyto teorie obohacené o některé myšlenky helénistických filosofů dostaly dále na východ, kde je přejali a upravili Arabové. Arabští alchymisté se kromě života kovů a filosofie začali zabývat i přípravou elixírů. Arabská alchymie se koncem 12. století dostala přes Španělsko do Evropy.
V Evropě se dále rozvíjela a byla akceptovanou metodou poznávání přírody až do 18. století. Nezřídka však přitahovala rozličné podvodníky a šarlatány a s prosazováním vědeckých metod a postupem poznání v oblasti přírodních věd zejm. v 19. století začala být alchymie považována za nevědeckou disciplínu.
V českých zemích dosáhla největšího věhlasu v období vlády císaře Rudolfa II., kdy také Praha byla "hlavním městem" alchymie té doby a někdy proto v této souvislosti bývá označována jako "středověká Alexandrie".
Přesto, že se dnešní věda dívá na alchymii velmi kriticky, lze se na ni dívat jako na předchůdce dnešní chemie a vědy obecně. Alchymie umožnila rozvoj experimentálního zkoumání, objevila celou řadu nových látek a chemických postupů.

Slovo alchymie

Existuje několik výkladů tohoto slova, ale za nejpravděpodobnější bývají považovány dvě teorie:
 1. Odvození od slova chemi tj. černá země, tradiční název Egypta (Plútarchos)
 2. Odvození od slova ta chyta tj. v řečtině "tavitelné", resp. chyma "slévání", "tavení"

Hlavní témata alchymie

Aurora Consurgens - 15. stol. Aurora Consurgens - 15. stol.
Kámen mudrců (lat. Lapis philosophorum) - Alchymisté měli představu, že vhodným nasměrováním energie uspíší přirozený proces zrání kovů. Kámen mudrců je druhem fermentu, který uspíší zrání a dokáže proměnit (transmutovat) obecné kovy ve zlato, dokonalý kov. Rozpuštěn ve víně působí jako všelék (panacea). Je červeným projekčním práškem, který se vhazuje do taveniny obecného kovu. Červený lev je krycím jménem Kamene mudrců. Podobně jako Ježíš Kristus spasil mikrokosmos človeka, Kámen mudrců spasí makrokosmos. Mezi známé výrobce Kamene bývají řazeni Nicolas Flamel (1330-1418), který vlastnil okultní knihu, podle níž vyrobil zlato, Basilius Valentinus (15. stol.), který vlastnil projekční prášek, Alexander Setonius Scotus zvaný Seton Kosmopolita, který provedl několik úspěšných transmutací. Mezi další patří Ireneus Philaletha, mnich Laskaris (přelom 17. a 18. století) nebo Michael Sendivogius (1566 - 1636).
Proces výroby má různé stupnice o rozličném počtu stupňů. Čtveřici barev Velkého Díla uvádí již Marie Alchymistka a na této čtveřici se shodují pozdější pokračovatelé tradice.
 • Zčernání (řec. melanosis, lat. nigredo)
 • Zbělení (řec. leukosis, lat. albedo)
 • Zežloutnutí (řec. xamthosis, lat. citrinitas)
 • Zčervenání (řec. iosis, lat. rubedo)
Často se uvádí 12 stupňů výroby Kamene daných do souvislosti se znameními zvěrokruhu.
 • Kalcinace (calcinatio) - očištění látek vstupujících do procesu, vytvoření výchozích slitin
 • Koagulace (coagulatio) - fáze při níž by mělo dojít k odejmutí vlhkosti ztvrdnutím kapalných ingrediencí
 • Fixace (fixatio) - totéž co pro kapalné látky je koagulace, je pro plynné fixace, prchavé se stává stálým a odolává ohni
 • Rozpouštení (solutio) - rozpuštení látek ve sloučenině, pevné se roztéká
 • Vaření též digesce (coctio) - zahřívání látek na různé teploty, dochází ke změně skupenství a oddělování
 • Destilace (destilatio) - očišťování látky od nežádoucích příměsí odpařováním a kondenzací
 • Sublimace (sublimatio) - tělo se stává oduševnělé, duch se ztělesňuje, hmotě se vrací původní čistota
 • Separace (separatio) - oddělování a filtrace
 • Cerace (ceratio) - látka měkne a získává vlastnosti vosku
 • Kvašení (fermentatio) - získaná materie se stává tělem, k němuž se přivtěluje se duše.
 • Zmnožení (multiplicatio) - zvětšení schopností Kamene
 • Projekce (proiectio) - aplikace získaného činidla na obecné kovy a jejich proměna ve stříbro nebo zlato
Elixír žívota (lat. panacea) - V rámci alchymistického procesu proměny obecných kovů ve zlato se též označuje Pitné zlato (lat. aurum potabile). Na jedné straně má být lékem na choroby (např. smrtelnou rakovinu) a tím zajistit prodloužení života. Na druhé straně se řeší problém obecného prodloužení života, nezávisle na nemocech. Inspirace se získává v samoobnovujícím se životě (svlékání staré kuže u hadů, regenerace, omládnutí) a z představy stabilní substance, kterou je možné transmutovat nestabilní životní formy.
V čínské tradici odpovídá panacea dosažení diamantového těla, v indické jí odpovídá ayurvéda.
Medicína v alchymistickém (esoterním) kontextu je vždy svázaní s představou celistvosti. Často se dává mikrokosmos člověka do souvislosti s makrokosmem. Pro Hildegardu von Bingen byl život rozmluvou o spáse, Paracelsus (1493 - 1541) navazuje na lidové léčitelství, které bývá prosyceno magií. U Paracelsa je ústředním znakem souvztažnosti lidského organismu a kosmu pojem astrum. Do souvislostí s principy alchymie bývá řazen Samuel Hahneman (1755 - 1843), zakladatel homeopatie.
Materia prima - pralátka, z níž může změnou formy vzniknout nekonečná řada těl. Je nazývána semenem, chaosem, univerzální substancí. Není jí snadné v přírode nalézt, ačkoliv je obsažena ve všech substancích. Je jakýmsi chemickým invariantem, při jehož prozkoumávání bylo shromážděno mnoho chemicko-technologických poznatků. Materia prima je výchozí látkou Velkého díla, jehož vyjádření spočívá v tezi, že vše je v jednom. Protože alchymista není zásluhou své nedokonalosti schopen pracovat s materii prima, volí jiné výchozí látky.
Z pralátky pramení protiklady dvojnosti nahoře/dole, mužské/ženské, sulfur/merkur. Cílem alchymistického procesu je protiklady opět sjednotit (coniunctio oppositorum). Výsledkem má být hermafrodit (androgyn, filosofický rebis, compositum de compositiis).
Tria principia - tři pilíře (arkány), z nichž je tvořen celek světa.
 • Sal (sůl, tělo) - princip přirozenosti
 • Sulfur (síra, duše) - fixní princip
 • Merkur (rtuť, Duch) - prchavý princip
Dělení vychází ze staré hermeticko-gnostické tradice. Ve spojení s alchymií došlo k novým interpretacím ve světle přírodních poznatků, zejména k přehodnocení tělesnosti. Sal jako tělesnost je zprostředkovatel spojení mezi Sulfurem (duší) a Merkurem (Duchem). Duše je fixována na tělesnost a Merkur (analogicky k Hermovi jako zprostředkovateli spojení mezi Olympem a podsvětím) je aktivním principem protikladů duše a těla.
Tento koncept přijímá Jakub Böhme a později z nich čerpá německá naturfilosofie (Friedrich Schelling a G.W.F. Hegel).
Kvintesence - je aktivní princip každého těla. Je možné jej extrahovat z látek destilací. Spiritus (duch) vini (vinný líh) nazývaný též hořlavá voda reprezentuje spojení dvou protikladných živlů. Odpařování a zkapalnění vinného lihu považují alchymisté za experimentální důkaz přeměny živlových podstat.
Spiritus mundi - světový duch, nazývaný též vyživující mléko, umí rozpouštět zlato a je obsažen v rose.
Alkahest (alkali est) - univerzální rozpouštedlo, které umí rozpustit veškeré látky (bohužel i nádobu, v níž se má uchovávat). Je důležitou složkou při procesu Velkého Díla. Za rozpouštědla se považují potaš nebo lučavka královská.
Johann Rudolf Glauber (1604-1668) pracoval na univerzálním rozpouštědle a jako vedlejší produkt svého spagyrického snažení získal síran sodný.
Homunkulus - Představuje koncept umení stvořit živou bytost a život obecně. Bývá uváděn v souvislosti s Golemem, jehož podle legend stvořil pražský rabín Jehuda Löw ben Bezalel (1520-1609). Častěji se homunkulus objevuje v retortě jako antropomorfní substance (človíček) při alchymistickém procesu.
John Dee (1527-1608) John Dee (1527-1608)
Monáda - vše vzniká z jedné příčiny. O zachycení monády za použití astrologické a živlové symboliky se pokusil John Dee (1527 - 1608)
Astrologie - Z poselství Herma Trismegista egyptskému Amonovi vyplývá, že člověk je malým světem, který projde pri zrození shlukem paprsků sedmi planet, které mají nějaké postavení ve zvěrokruhu. Člověk je mikrokosmos nebo člověk je obrazem makrokosmu. Z astrologie především čerpá alchymická ikonografie, kde planetám odpovídají kovy.
Kabala - Spojovací článek mezi duchovním a materiálním světem. Disponuje uměním interpretovat číselné hodnoty (gematrie). Kabalistický strom života (10 sefirot, božských emanací) zařadila alchymie do svého symbolického řádu jako analogii chemických procesů. Ilustruje to alchymii jako jistý druh synkretismu a ukazuje její otevřenost k množství systémů a epistémů, zároveň podtrhuje různorodost (nejednotnost) jejích proudů a směrů. Alchymistická kabala měla později vliv na rosekruciánství, theosofii.
Heinrich Cornelius Agrippa z Nettesheimu (1486-1535) ve svém díle o kabbale uvádí řady stupnic, kterými disponuje okultní filosofie. Stupnice, čísla a řady dává do souvislosti s planetami, hudební harmonií nebo geometrií lidského těla. Stal se tak autoritou pro řadu hermetiků a ovlivnil tak alchymistické postupy.


.


Ufo

14. března 2008 v 12:06 | Markéta

UFO

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

UFO, z anglického Unidentified Flying Object (česky neidentifikovaný létající předmět) je jev, kdy pozorovatel hlásí situaci, ve které pozoroval na obloze předmět, jehož původ není schopen racionálně vysvětlit. Lidově je tento jev často označován jako pozorování "létajících talířů". Britské ministerstvo obrany při výzkumu těchto jevů po roce 1996 používalo označení UAP (Unidentified Aerial Phenomena), protože označení UFO bylo již zprofanované.
Není bez zajímavosti, že 2. červenec je považován za Světový den UFO
//

[ Historie

Amatérská fotografie zobrazující údajný létající talíř Amatérská fotografie zobrazující údajný létající talíř Fotomontáž - UFO vložené do digitální fotografie Fotomontáž - UFO vložené do digitální fotografie
Kromě několika pasáží z historických textů, které jsou interpretovány jako popis setkání člověka s UFO, vzrůstá silně zájem veřejnosti o tyto jevy v období po druhé světové válce. Zpočátku je centrem hlášených pozorování především oblast USA, postupně jsou však hlášena pozorování UFO prakticky ze všech oblastí Země. Do současnosti je ze zaznamenáno několik desítek tisíc hlášení o setkání s UFO.
Většina těchto pozorování (uvádí se okolo 90 - 95 %) má racionálně vysvětlitelný původ, existuje však řada pozorování, kde se nepodařilo příčinu hlášeného jevu určit. Z nejznámějších historických pozorování UFO lze uvést tyto:
 • Novodobá éra UFO začala v roce 1947. Toho roku americký obchodník Kenneth Arnold letěl 24. června svým soukromým letadlem nedaleko hory Mount Rainier ve státě Washington. Nahlásil, že spatřil devět velmi jasných objektů letících neuvěřitelnou rychlostí před štítem hory Rainier směrem k blízké hoře Mount Adams. Jeho pozorování získalo vzápětí velký ohlas ve sdělovacích prostředcích. Arnold později o objektech řekl, že letěly jako talíře, když je hodíte nad vodu, že byly ploché jako pekáč na koláče, že měly tvar půlměsíce, vpředu oválného a vzadu vypuklého a že vypadaly jako velký plochý disk. Tento jeho popis vedlo k lidovému označení neznámých létajících strojů jako létajících disků či létajících talířů.
 • Patrně nejdiskutovanější případ je z 2. července 1947 z města Roswellu v Novém Mexiku v USA. Na obloze byl tehdy pozorován předmět ve tvaru disku a místní farmář prý poté našel na svém pozemku vzdáleném asi 110 km od Roswellu vrak létajícího talíře. Oznámil svůj nález policii, která společně s armádou místo obklíčila, vrak odvezla na neznámé místo a snažila se celou věc utajit před sdělovacími prostředky. Ještě dlouhá léta poté s v novinách objevovaly články, které přinášely výpovědi "svědků" kteří se údajně podíleli na výzkumu vraku i mrtvé posádky létajícího talíře prováděném na letecké základně Wright Field v Daytonu. Událost se stala námětem několika knih i filmové předlohy, avšak americká armáda dodnes celou záležitost kategoricky popírá a prohlašuji ji za výmysl senzacechtivých novinářů.
8. července 1947 vydala armáda tiskové prohlášení, že se jednalo o katastrofu létajícího talíře, druhý den prohlášení odvolala a mluvila o meteorologickém balónu, v roce 1994 vydala rozsáhlou zprávu, která předmět prohlásila za americký špinážní balón z projektu Mogul. Tento případ je tedy zajímavý i v kontextu následující kapitoly: lze říct, že událost měla (postupně) dvě přirozená (oba balóny) a dvě spekulativní vysvětlení (létající talíř a mezi lety 1947 a 1994 utajovaná letecká zbraň, i když ne toho typu o kterém toto vysvětlení obvykle mluví).
 • Tvrdí se, že americký astronaut Frank Borman vyfotografoval neznámý předmět, který sledoval jejich kosmickou loď Gemini 7 v roce 1965.
 • V roce 1990 byla především v Belgii a Francii hlášena rozsáhlá řada pozorování trojúhelníkových létajících předmětů se světly v rozích především na noční obloze. Představitelé belgické armády přitom důrazně popřeli, že by mohlo jít o zkoušky nového typu letadla. Tato tzv. "Belgická UFO" byla posléze pozorována i na jiných místech, v České republice to bylo například v roce 2005 v Kladně nebo Otrokovicích.
 • V ČR došlo údajně k největšímu kontaktu s UFO 12. července 1987 na Vranovské přehradě, kde vrtulník československé armády pronásledoval stříbrný předmět doutníkového tvaru o velikosti 10 - 15 m. Všechny zprávy o tomto incidentu pocházejí pouze z ústního podání účastníků incidentu a oficiálně nebyly nikdy potvrzeny. K podobnému incidentu prý došlo i 6. července 1983 v Polsku, kdy nad mořem ve vzdálenosti asi 50 km od pobřeží pozorovala posádka polského vojenského letadla tmavý válcovitý předmět o délce asi 6 m a průměru přibližně 2 metry.

Pokusy o vysvětlení

Vzhledem k mimořádnému zájmu sdělovacích prostředků byly vládami všech zainteresovaných států (především USA) ustanoveny různé komise a výbory které měly vnést jasno do otázky původu nevysvětlených fenoménů UFO.
Patrně největším z těchto projektů byl Projekt Blue Book, který pod patronací a finančního zabezpečení vlády USA v letech 1952 - 1970 prozkoumal více než 10 000 hlášení o výskytu UFO na území USA. Výsledkem této velmi obsáhlé odborné studie však bylo konstatování, že ve více než 90 % případů lze hlášená pozorování zcela racionálně vysvětlit přírodními jevy a úkazy. Přesto však zbývá přibližně 3 % hlášení, pro která nebylo uspokojivé vysvětlení nalezeno a zůstávají dodnes záhadou.
Při podrobnějším studiu hlášení o pozorování UFO se setkáváme s často se opakujícími příčinami vzniku pozorovaného jevu. Jsou to především:

Přirozená vysvětlení

 • pozorování letadel zvláště při startu nebo přistávání, vzducholodí nebo meteorologických balonů v neobvyklém nasvícení nebo pozorované pod zvláštním úhlem
 • pozorování raket, družic často v okamžiku jejich zániku v atmosféře
 • atmosférické jevy jako neobvyklý tvar mraků, sluneční a měsíční hallo, polární záře, krystalky ledu ve vysokých vrstvách atmosféry a mnohé další
 • astronomická tělesa - Měsíc, planety, hvězdy
 • kulový blesk
 • hořící bahenní plyny
 • pád meteoru
 • světla reflektorů nebo laserových efektů odražená mraky, vzdálený ohňostroj…
 • hejna tažných ptáků
 • halucinace
 • úmyslné falešné hlášení s cílem finančního zisku, vlastního zviditelnění nebo i duševní poruchy
 • fotomontáže či vytváření falešných důkazů
Pokud se však nějaké výše uvedené vysvětlení nenalezne, nabízejí se následující vysvětlení:

Spekulativní vysvětlení

 • dosud neobjevený přírodní úkaz
 • návštěvy kosmických lodí cizích vesmírných civilizací
 • návštěvy lidí z budoucnosti, schopných cestovat v čase
 • zkoušky vysoce utajovaných leteckých zbraní založených na nově vyvinutých technologiích nebo nových principech pohonu (teorie spiknutí)

Externí odkazy


Vyznání víry

14. března 2008 v 12:05 | m
Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země,
i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho;
jenž se počal z Ducha svatého,
narodil se z Marie Panny,
trpěl pod Ponciem Pilátem,
ukřižován, umřel i pohřben jest;
sestoupil do pekel,
třetího dne vstal z mrtvých;
vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího;
odtud přijde soudit živé i mrtvé.
Věřím v Ducha svatého,
svatou církev obecnou,
společenství svatých,
odpuštění hříchů,
vzkříšení těla a život věčný.
Amen.

POZOR !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Zápis Sbének!! TADY!!!!!!!!!!!!!!


Líbí se ti tady?
ano : klik
ne : klik
http://emo-hannah.blog.cz/http://emo-hannah.blog.cz/http://emo-hannah.blog.cz/http://emo-hannah.blog.cz/http://emo-hannah.blog.cz/http://emo-hannah.blog.cz/http://emo-hannah.blog.cz/http://emo-hannah.blog.cz/http://emo-hannah.blog.cz/http://emo-hannah.blog.cz/http://emo-hannah.blog.cz/http://emo-hannah.blog.cz/http://emo-hannah.blog.cz/http://emo-hannah.blog.cz/http://emo-hannah.blog.cz/http://emo-hannah.blog.cz/http://emo-hannah.blog.cz/http://emo-hannah.blog.cz/http://emo-hannah.blog.cz/http://emo-hannah.blog.cz/http://emo-hannah.blog.cz/http://emo-hannah.blog.cz/http://emo-hannah.blog.cz/http://emo-hannah.blog.cz/http://emo-hannah.blog.cz/http://emo-hannah.blog.cz/http://emo-hannah.blog.cz/http://emo-hannah.blog.cz/http://emo-hannah.blog.cz/http://emo-hannah.blog.cz/http://emo-hannah.blog.cz/http://emo-hannah.blog.cz/http://emo-hannah.blog.cz/Dommie/d-works.sblog.czDommie/d-works.sblog.czDommie/d-works.sblog.czDommie/d-works.sblog.czDommie/d-works.sblog.czDommie/d-works.sblog.czDommie/d-works.sblog.czDommie/d-works.sblog.czDommie/d-works.sblog.czDommie/d-works.sblog.czDommie/d-works.sblog.czDommie/d-works.sblog.czDommie/d-works.sblog.czDommie/d-works.sblog.czDommie/d-works.sblog.cz
rofl.gif image by Saliskopst.gif image by Saliskomwah.gif image by Saliskolove-7.gif image by Saliskohuh-2.gif image by Saliskohmm-1.gif image by Saliskohey.gif image by Saliskohehe.gif image by Saliskofuck.gif image by Saliskoeh.gif image by Saliskoampf.gif image by Saliskobye.gif image by Saliskoyay.gif image by Enidtawtf.gif wtf image by Enidtawhoa.gif image by Enidtalol.gif lol image by Enidtalmao.gif image by Enidtagrr.gif image by Enidta
hehe.gif picture by monuliq x hihi.gif monuliik.blog.cz picture by monuliq x rofl.gif picture by monuliq x wow.gif picture by monuliq x what.gif picture by monuliq x hmm.gif picture by monuliq x tada.gif picture by monuliq x lol.gif picture by monuliqsuspicious.gif image by VelushQaxxeaten.gif image by VelushQaxcry-3.gif image by VelushQaxlove-3.gif image by VelushQaxmad-3.gif image by VelushQaxsad-2.gif image by VelushQaxshocked-1.gif image by VelushQax
whatever.gif image by VelushQaxtongue-2.gif image by VelushQaxwink-3.gif image by VelushQaxunsure.gif image by VelushQax-smileys trèfle 2-smileys trèfle 3-smileys trèfle 4-smileys trèfle 5-smileys trèfle 6-smileys trèfle 7-smileys trèfle 8-smileys trèfle 9-smileys trèfle 10-smileys trèfle 11-smileys trèfle 12-smileys trèfle 13-smileys trèfle 14-smileys trèfle 15-smileys trèfle 15